Algemene voorwaarden voor dienstverlening

Algemene voorwaarden Hoveniersbedrijf Potze


ARTIKEL 1 ‐ DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Hoveniersbedrijf Potze: S.J. Potze, handelend onder de naam Hoveniersbedrijf Potze, ingeschreven onder KvK-nummer 59840293.
2. Klant: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon die aan Hoveniersbedrijf Potze opdracht geeft tot het uitvoeren van werkzaamheden en/of het leveren van materialen.
3. Werkzaamheden:
   - Het uitvoeren van werkzaamheden voor de klant ten behoeve van onder meer de
aanleg, herinrichting of onderhoud van tuinen en overige groene ruimtes;
  - Het maken van onder meer ontwerpen, collages,  schetsen ten behoeve van de
    uitvoering van de werkzaamheden;
  - Het geven van advies;
  - Het leveren van benodigde materialen;
4. Materialen:      
- Levende materialen: producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven, te groeien en/of om tot ontwikkeling te komen;
- Dode materialen: Alle overige producten en artikelen welke binnen het vakgebied van
Hoveniersbedrijf Potze vallen.

ARTIKEL 2 ‐ TOEPASSELIJKHEID
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of op alle overeenkomsten tussen Hoveniersbedrijf Potze en de klant, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk door partijen is afgeweken.
2. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, blijven de overige bepalingen van kracht.

ARTIKEL 3 ‐ DE OFFERTE/HET AANBOD
1. Hoveniersbedrijf Potze brengt de offerte schriftelijk uit. 
2. De offerte is voorzien van een offertedatum en is geldig gedurende 30 dagen na de offertedatum, tenzij uit de offerte anders blijkt.
3. Overige aanbiedingen zijn eveneens 30 dagen geldig, tenzij uit de aanbieding anders blijkt.
4. Na wijzigingen in de offerte zal een nieuwe offerte worden uitgebracht.

ARTIKEL 4 - DE OVEREENKOMST
1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de klant. Deze aanvaarding geschiedt bij voorkeur schriftelijk.
2. Wijzigingen in de overeenkomst worden, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk.
3. Meer‐ en minderwerk wordt schriftelijk en/of mondeling overeengekomen en wederzijds geaccordeerd.
4. Kennelijke fouten of vergissingen in flyers, folders, publicaties, afbeeldingen, tekeningen, ontwerpen, offertes en andere vermelde gegevens binden Hoveniersbedrijf Potze niet.
5. Hoveniersbedrijf Potze behoudt zich, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, de intellectuele eigendom voor van alle verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen, adviezen etc.
6. Het is de klant verboden materialen van Hoveniersbedrijf Potze waarop intellectuele eigendomsrechten berusten op
enigerlei wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of ten toon te stellen zonder toestemming van Hoveniersbedrijf Potze.
7. Hoveniersbedrijf Potze is verplicht om zich voor de aanvang van eventuele graafwerkzaamheden te informeren omtrent de aanwezigheid van bekabeling, leidingen en andere aan het oog onttrokken ondergrondse werken en constructies. De klant  is verplicht alle bij hem bekende informatie daaromtrent aan Hoveniersbedrijf Potze te verstrekken.

ARTIKEL 5 – UITVOERING IN GEDEELTES/FASEN
1. Hoveniersbedrijf Potze is gerechtigd de overeenkomst in verschillende gedeeltes en/of fasen uit te (laten) voeren en periodiek te factureren en/of het aldus uitgevoerde gedeelte of de aldus uitgevoerde fase afzonderlijk te factureren.
2. Indien een periodieke factuur dan wel een factuur over een eerder gedeelte of fase zoals hiervoor in lid 1 bedoeld niet tijdig of niet tijdig geheel wordt voldaan, dan heeft Hoveniersbedrijf Potze het recht de uitvoering van (een) volgende gedeelte(n) en/of fase(s) op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 6 – UITVOERING DOOR DERDEN
Hoveniersbedrijf Potze is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan derden.

ARTIKEL 7 - GEBREKEN
Hoveniersbedrijf Potze staat niet in voor gebreken die na de oplevering van de werkzaamheden of aflevering van materialen zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig of onzorgvuldig gebruik, of die het gevolg zijn van veranderingen die de klant of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Hoveniersbedrijf Potze in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

ARTIKEL 8 – OPZEGGING/ANNULERING
Indien de klant de overeenkomst opzegt of (geheel of gedeeltelijk) annuleert, dan kunnen de werkzaamheden die werden uitgevoerd en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte materialen, alsmede de eventuele voorbereiding- en verwerkingskosten en de voor de uitvoering van de overeenkomst bestede en gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de klant in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 9 - DE BETALING
1. Facturen dienen te zijn betaald binnen 8 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Bij koop van materialen heeft Hoveniersbedrijf Potze de mogelijkheid de klant tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de overeengekomen prijs uit de offerte te verplichten.

ARTIKEL 10 - NIET-TIJDIGE BETALING
Indien de betaling niet tijdig is ontvangen en de klant in verzuim is, kan Hoveniersbedrijf Potze de wettelijke rente berekenen. Daarnaast kan Hoveniersbedrijf Potze incassokosten in rekening brengen. Deze incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 40.-, tenzij de wet anders bepaalt. Ook kan de klant gehouden zijn de kosten van een eventuele gerechtelijke procedure te vergoeden.

ARTIKEL 11 - AANSPRAKELIJKHEID
1. Indien Hoveniersbedrijf Potze aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Hoveniersbedrijf Potze is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Hoveniersbedrijf Potze is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3. Indien Hoveniersbedrijf Potze aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade en de schade gedekt wordt door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Hoveniersbedrijf Potze dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal éénmaal het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid van Hoveniersbedrijf Potze betrekking heeft, dit met een maximum van het verzekerde bedrag. Indien de schade niet gedekt wordt door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering of indien de verzekeraar niet uitkeert, is Hoveniersbedrijf Potze slechts gehouden de schade te vergoeden tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. Hoveniersbedrijf Potze is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  - de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voorzover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  - de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Hoveniersbedrijf Potze aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Hoveniersbedrijf Potze toegerekend kunnen worden;
  - redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze voorwaarden.  
6. Hoveniersbedrijf Potze is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en imagoschade.
7. Hoveniersbedrijf Potze is niet aansprakelijk voor de tekortkoming van derden, die door Hoveniersbedrijf Potze in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld, noch voor enigerlei omstandigheden buiten de wil en toedoen van Hoveniersbedrijf Potze waardoor de uitvoering wordt belemmerd, vertraagd of anderszins wordt gestoord.
8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Hoveniersbedrijf Potze of zijn leidinggevende ondergeschikten.

ARTIKEL 12 ‐ OVERMACHT
Indien de overeenkomst door overmacht niet of slechts ten dele kan worden uitgevoerd, dan is Hoveniersbedrijf Potze daar niet voor aansprakelijk. Hoveniersbedrijf Potze zoekt zo snel mogelijk naar een passende oplossing om alsnog de overeenkomst na te komen.

ARTIKEL 13 ‐ MILIEUASPECTEN BIJ DE
UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN
Hoveniersbedrijf Potze zal zorg dragen voor een milieu hygiënisch verantwoorde verwijdering van de afval‐ en/of reststoffen die bij de uitvoering van zijn werkzaamheden vrijkomen. De kosten die hieruit voortvloeien, komen voor rekening van de klant.

ARTIKEL 14 - EIGENDOMSVOORBEHOUD
Alle geleverde zaken blijven eigendom van Hoveniersbedrijf Potze, zolang deze niet, dan wel niet geheel zijn betaald.

ARTIKEL 15 - KLACHTEN
1.Klachten over de uitgevoerde werkzaamheden of geleverde materialen dienen zo snel mogelijk na constatering schriftelijk of mondeling worden aangegeven bij Hoveniersbedrijf Potze.
2. Hoveniersbedrijf Potze neemt de klacht zo snel mogelijk in behandeling en zoekt naar een passende oplossing voor de klacht.

ARTIKEL 16 – ADRESWIJZIGING
De klant is gehouden om zijn adreswijziging(en) door te geven aan Hoveniersbedrijf Potze.